top of page

Ydelser

Vikarafdeling


 

Hos Social Performance er vi drevet af en klar mission: at tilbyde kvalificeret og engageret vikarpersonale til uddannelses- og døgninstitutioner. Vores ambition er at blive den foretrukne udbyder af socialpædagogiske vikarydelser, idet vi anerkender vigtigheden af at have det rette personale, der kan bidrage positivt til unges liv.

 

Vores specialiserede vikarydelser er centreret omkring høj kvalitet, kompetenceudvikling og hurtig indsats. Vi er stolte af vores team af erfarne fagfolk, som alle har et stærkt fundament indenfor social og special-pædagogik, og en dyb forståelse af de udfordringer og behov, som vores samarbejdspartnere står overfor. Vi arbejder for at imødekomme disse behov med empati, professionalisme og innovation. Med vores seneste udvidelse af vikarafdelingen, har vi styrket vores kompetencer og netværk yderligere. Dette inkluderer nu også rekruttering og træning indenfor det socialpædagogiske område, hvilket betyder en betydelig udvidelse af vores serviceudbud. Vi betjener en bred vifte af kunder, herunder skoler, døgninstitutioner og andre socialpædagogiske organisationer.

 

Vores dybe branchekendskab placerer os i en unik position for at forstå og møde specifikke behov. Vi er forpligtet til at levere ydelser af høj kvalitet og skræddersyede løsninger, designet til at imødekomme hver enkelt klients unikke krav. Vores fleksibilitet og hurtige tilpasningsevne til ændringer og nye krav gør os til en værdifuld partner i et dynamisk miljø. Hos Social Performance er vi dedikerede til at gøre en forskel og arbejde sammen med vores partnere for at skabe positive forandringer i de unges liv.

 

Vikar der skal tilknyttes institutioner?

Vi har kvalitets sikret vores ansættelser af vikarer. Derfor koster vores vikar nemlig ikke mere i timen end hvad de har ret til, dog koster opgaven for sig selv. Det betyder også at vi kigger i et helheds perspektiv på løsninger og sammenfatter dem efter hvad der giver mest mening og er transparent for det offentlige at forholde sig til.

Vores vikar kører i døgn struktur, time basis, nattevagter og evt. særlige time forhold for den ønskede løsning.

 

Mentorordning henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats (jvf. LAB § 31).

 

Hos Social Performance tilbyder vi nu en omfattende mentorordning, som er skræddersyet til at støtte borgere i alderen 18-30 år. Vores mentorforløb er designet til at hjælpe borgere med at opnå eller fastholde deres plads i uddannelsessystemet, beskæftigelsesrettede forløb eller i et job. Vores mentorer har en bred vifte af funktioner og tilpasser deres støtte til den enkeltes unikke behov. Dette kan inkludere vejledning og støtte på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen, samt hjælp til at overkomme personlige barrierer, der kan hindre fastholdelse af job eller uddannelse. Eksempler på denne støtte kunne være hjælp til at etablere morgenrutiner, støtte til at møde op på arbejdspladsen, eller assistance med at navigere i kontakt til sundhedsprofessionelle eller jobcentre. Mentorerne hos Social Performance kan komme fra forskellige baggrunde, inklusiv eksterne konsulenter, specialister eller endda medarbejdere fra jobcentret. Vi vælger vores mentorer baseret på en faglig vurdering, som sikrer, at de er bedst egnet til at opfylde de specifikke behov for hver enkelt borger. Vores målgruppe for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at kunne gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Dette kan inkludere personer, der deltager i kontaktforløb, beskæftigelsesrettede tilbud, er ansat i fleksjob, delvis raskmeldte, ansat i ordinært arbejde, selvstændige, eller dem, der påbegynder en ordinær uddannelse. Social Performance arbejder tæt sammen med relevante jobcentre for at sikre, at mentorstøtten matcher individets behov. Denne støtte kan bevilges for op til seks måneder ad gangen, baseret på en individuel vurdering af personens behov og forudsætninger. Hos Social Performance er vi engagerede i at tilbyde en mentorordning, der ligger ud over det sædvanlige, og som er afgørende for den enkeltes udvikling og succes i arbejdslivet eller uddannelsessystemet.

 

Støtte Kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6

 

Hos Social Performance tilbyder vi en helhedsorienteret støttekontaktpersonsordning for unge med adfærds- og tilpasningsproblemer. Vores fokus er på at hjælpe unge med at håndtere skoleforpligtelser, forbedre familierelationer, og agere som bindeled mellem hjem og skole. Vi understøtter deltagelse i fritidsaktiviteter for at udvikle sociale færdigheder, tilbyder familierådgivning, sikrer stabil voksenkontakt, forebygger kriminalitet og misbrug, og bistår i overgangen til selvstændig bolig. Gennem individuel støtte, relationsskabende arbejde og tillidsfulde samtaler skaber vi en tryg ramme, der fremmer positive livssyn og brobygning mellem den unge, familien og samfundet.

Vores tilbud omfatter:

 

  • Støtte til at passe skolen: Vi hjælper unge med at navigere i skoleforpligtelser og styrke deres akademiske engagement.

  • Forholdet til forældrene: Vi arbejder på at forbedre kommunikationen og relationen mellem de unge og deres forældre.

  • Bindeled mellem barnet/den unge, hjemmet og skolen: Vi fungerer som en brobygger, der sikrer sammenhæng mellem hjemmets og skolens forventninger og behov.

  • Støtte til fritidsaktiviteter og sociale relationer: Vi opmuntrer og støtter deltagelse i fritidsaktiviteter for at fremme sociale færdigheder og netværk.

  • Rådgivning og støtte i familien: Vi tilbyder familiebaseret rådgivning for at adressere og løse familiedynamiske udfordringer.

  • Stabil og fortrolig voksenkontakt: Vi sikrer en pålidelig voksenkontakt, der tilbyder støtte og vejledning.

  • Forebygge kriminalitet og misbrug: Vores arbejde fokuserer på at forebygge kriminalitet og misbrug gennem positiv indflydelse og støtte.

  • Støtte i overgangen til egen bolig: Vi bistår med rådgivning og praktisk hjælp i overgangen til selvstændig livsførelse.

 

Socialpædagogisk bistand

 

Hos Social Performance tilbyder vi socialpædagogisk støtte i overensstemmelse med Servicelovens § 85, målrettet voksne over 18 år med særlige behov. Vores tilgang er individuelt tilpasset og omfatter bl.a. praktisk hjælp i hjemmet, støttende samtaler, hjælp til dagligdagens struktur, social og praktisk færdighedstræning, samt støtte til at deltage i eksterne aktiviteter og vedligeholde sociale relationer. Vi leverer døgnåben støtte og koordinerer indsatsen for at sikre helhed og sammenhæng i hjælpen, altid med respekt for den enkeltes integritet og værdighed.

 

Social Performance skræddersyet socialpædagogisk støtte, struktureret omkring individuelle behov:

·      Praktisk Bistand: Hjælp til selvhjælp i hjemmet.

·      Støttende Samtaler: Personlig og emotionel støtte.

·      Daglig Struktur: Planlægning og organisering af dagligdagen.

·      Færdighedstræning: Sociale og praktiske færdigheder.

·      Aktivitetsdeltagelse: Støtte til engagement uden for hjemmet.

·      Netværkspleje: Opretholdelse af forbindelser til familie og sociale netværk.

·      Samværs- og Aktivitetstilbud: Deltagelse i fælles sociale aktiviteter.

·      Beskæftigelsesstøtte: Vejledning mod arbejdsmarkedet.

 

Med døgntilgængelige kontaktpersoner og koordinerede teamindsatser sikrer vi en helhedsorienteret og effektiv støtte til hver enkelt borger.

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet § 52 stk. 3. stk. 2.3

Social Performance tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, hvor der skræddersyes i forhold til behovet. Social Performance indgår i konflikthåndtering så familien at få en forudsigelig hverdag. Med en anderkende ressourcefokuseret tilgang indrages familien og den unges styrker til at opnår nye succeser. Social Performance vil sammen med familien ledsage og støtte udviklingen i hjemmet, implementere forudsigelige værktøjer så familien kan genetablere en sund familierelation.

24/7 – Døgnberedskabsordning

Alle forløb i Social Performance´s regi inkluderer både døgn og weekendberedskab, det betyder at den unge og familien altid vil kunne komme i kontakt med os i døgnets 24 timer. Tit og ofte opstår de unges problemer uden for normal arbejdstid og skal håndteres inden det løber løbsk. Den unge har i disse situationer brug for en troværdig voksenkontakt. Dette kan mindske problemerne som den unge er havnet i og hjælpe til med at træffe den rigtige beslutning. Denne ordning gælder også for politiet, kommunen og andre offentlige instanser.

bottom of page