top of page
ungstrøm_baggrund.png
ungstrøm.png

Opholdsstedet Ungstrøm

Opholdsstedet UngStrøm er lokaliseret på Sjælland, nærmere betegnet Næstved, og henvender sig til børn og unge i alderen 11-17 år. Vores opholdssted er for unge domsanbragte og/eller kriminalitetstruede, som har været udsat for massivt omsorgssvigt og/eller misbrug.
 
På UngStrøm arbejder vi helhedsorienteret, og vi fokuserer på ressourcer frem for udfordringer. Vi sætter ikke deciderede mål for vores unge, men med dem, da vi mener at medinddragelse bidrager til flere succesoplevelser. Da vores målgruppe er unge i en skoledygtig alder, er skoletilbud samt sociale spilleregler et af vores største fokusområder.  Når den unge fylder 17 år, tilbydes denne et 12 måneders intensiveret forløb, hvor vi sammen med den unge sætter fokuspunkter samt ”mål-pinde”, som skal styrke og klargøre den unge i processen til videre forløb.
 
På UngStrøm arbejder vi i enhver situation med low arousel og deeskalering, og resonans ligger implicit i vores tilgang og forståelse for en god relation og tilknytning. Vi arbejder med en løsningsorienteret tilgang omkring arbejdet med vores målgruppe, og vi ved derfor, at ingen børn eller unge kan presses ind i kasser uden der er en ramme, de kan udvikle sig i. Hertil tilføjer vi en differentieret pædagogisk tilgang, da det faglige indhold skal sammensættes i forhold til den enkelte samt dennes behov.

Takst-beskrivelser
2023

UngStrøm er godkendt efter Servicelovens §66. Vores opholdsted tilbyder forskellige forløb, alt afhængig af hvad den unge har brug for. Vi har tre takstløsninger, som hver især indeholder forskellige ydelser.

Hvad indgår i taksterne?

En af de væsentligste faktorer, der spiller ind i taksterne, er den personalesammensætning, der er omkring de unge. Det er et fagkompetent team, der varetager de unge i hver af de tre takster. Vi er en samling af socialpædagoger, sygeplejersker, NLP-psykoterapeuter art-instruktører, samt personale med socialfaglige baggrunde med et pædagogniveau tilsvarende diplom og mastergrad. Den tværfaglige sammensætning bidrager til en helhedsorienteret udviklingsproces.
 
Vi er et socialpædagogisk opholdssted som arbejder med miljøterapeutisk behandling. Ligeledes uddannes vores personale indenfor KRAP-metoden, Low Arousel og tager løbende MI-kurser. Personalet bliver desuden coachet og trænet gennem kontinuerlig supervision. Vi har meget fokus på at anvende så lidt magt som muligt, da vi ikke mener, det er hensigtsmæssigt i omsorgen, og at ikke er en del af vores værdigrundlag. Derfor arbejder vi deeskalerende i enhver situation.

Hver indskrivning indbefatter transportudgifter, gældende KL-takster for lommepenge og tøjordning, særlige forhold eller ønsker til ferie eller andre anledninger. Pæd.- obs/mindre udredning, samarbejde med eksterne psykologer. De unges indretning af boligforhold, f.eks. inventar og lignende, skolesupplementer, bærbar computer til støtte ift. ordblindhed/lektie-computer, og andre lignende poster er også noget vi som opholdssted står for. Dvs. vi som opholdssted/døgninstitution ikke anmoder eller ansøger om merudgift hos anbringende kommune.

Niveau 1 //

4.200 - 5.500 kr. pr. døgn.

Her skal det påpeges, at den takstforskel, der fremgår af tilbudsportalen, omfatter alt, hvad en almen anbringelse kræver. Det vil sige ADL-støtte samt træning af støtte, kontaktpersonen til den unge, skoletilbud og 30 - 40 timers borgerrettede timer. Dette forudsætter ingen misbrug eller kriminel baggrund. En frivillig anbringelse til takstniveau 1 forudsætter altid berøring af præventive/forebyggende indsatser. Denne foranstaltning forudsætter ligeledes, at den unge ikke er diagnosticeret og/eller har udadreagerende adfærd eller personfarlig karakter. Vi har altid særligt fokus på familie/samvær og samarbejde gennem familiebehandling (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter og sociale arrangementer.
 

Niveau 2 //

5.500 - 6.500 kr. pr. døgn.

Forudsætter den enkelte er i berøring med kriminalitet, evt. kommende dom, spirende misbrug, eller i berøring af dette, mindre krævende UKN-sager, særlige støtteforhold (mildere 1:1 støttefunktion), den laveste taksts indhold er gennemgående alle niveauer/- takster udover det ekstra beskrevne. Ligeledes er denne takst med særligt fokus på den forebyggende del, ikke at begå sig ny kriminalitet, social træning, familie/samvær, samarbejde (fokus på forældresamarbejde), indskoling, beskæftigelsestilbud, fritidsaktiviteter. Taksten her er også for dem, som har og viser udadreagerende adfærd (uhensigtsmæssig adfærd). Der kan være tale om vredeshåndtering, eller samtaler der henleder til dette med en mentor til den udsatte unge. Taksten er den næstdyreste af vores slags, som har stor fokus på at resocialisere den enkelte, som kommer fra massivt omsorgssvigtede forhold. Rømning indgår heri.

Niveau 3 //

6.700 kr. - ”optil aftalt forhold” kr. pr. døgn.

Forudsætter 1:1 foranstaltninger, særligt tilrettelagt støtteforhold, forhold for domsanbragte (f.eks. løsladt direkte fra ungdomsfængsel, hvor sikret plads ikke var muligt grundet manglende plads), ingen håndgribelig handleplan (dvs. skrevet- men ikke taget i brug), afbrudte skoleforløb, tendens til at begå sig ny kriminalitet, mindre eller gældende misbrug, behandlingskrævende børn/unge, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, uhensigtsmæssig adfærd, ramme- og strukturkrævende børn og unge, personfarlig karakter, tæt samarbejde med UKN. Krav fra UKN. Rømning indgår.

bottom of page